ANVENDTE LEKSIKONNER

Her er en liste over og kort beskrivelse af de udstillede leksikonner på Dansk Leksikon Museum:

Oversigt:

Conversations-Lexicon, eller encyclopædisk Haandbog ...

billede Forlag: Abraham Soldin, København
Udgivelsesår: 1816-1828
Omfang: 28 bind
Fysisk: 18 gange 11 cm, 95 hyldecentimeter, 12,1 kilo, (omtrent 15.000 sider i alt)
Oplag: Ukendt
    Dette leksikons fulde titel er imponerende: »Conversations-Lexicon, eller encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig Underholdning og ved Læsning forekommende Gjenstande, Navne og Begreber, med Hensyn til Folke- og Menneske-Historie, Politik, Diplomatik, Mythologie, Archæologie, Jordbeskrivelse, Naturkundskab, Fabrik- og Manufacturvæsen, Handel, de skjønne Kunster og Videnskaber, indbefattende tillige de ældre og nyere mærkværdige Tidsbegivenheder
    Leksikonnet angives til at være stort set direkte oversat fra et tysk forlæg, dog med »adskillige Forandringer og Tillæg«. Bag denne danske udgivelse står Hans Ancher Kofod (1777-1829), »Overlærer ved Metropolitanskolen«, der desuden stod bag en række historie- og lærebøger i sin levetid.
    Dette leksikon er trykt med såkaldt fraktur, altså det, der populært kaldes krøllede bogstaver, i modsætning til vor tids antikva, som fx denne hjemmeside er sat med en version af.
    Der er ingen illustrationer i dette leksikon.

Nordisk Conversations-Lexicon

billede Forlag: Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, København
Udgivelsesår: 1858-1863
Omfang: 5 bind
Fysisk: 23 gange 16 cm, 20 hyldecentimeter, 4,8 kilo, (omtrent 4.000 sider i alt)
Oplag: Ukendt
    Dette leksikons fulde titel er: »Nordisk Conversations-Lexicon, indeholdende en almindelig Forklaring over alle vigtige Navne, Gjenstande og Begreber, som forekomme i Livet under Læsning og i Samtale.«
    Også G.E.C. Gad og Gyldendalske Boghandling samt C.C. Lose & Delbanco står som udgivere.
    Dette leksikon er trykt med såkaldt fraktur, altså det, der populært kaldes krøllede bogstaver, i modsætning til vor tids antikva, som denne hjemmeside fx er sat med en version af.
    Der er ingen illustrationer i dette leksikon.

Nordisk Conversations-Lexicon, Anden Udgave

billede Forlag: Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, København
Udgivelsesår: 1870-1878
Omfang: 5 bind
Fysisk: 23 gange 16 cm, 22 hyldecentimeter, 5,6 kilo, (omtrent 4.500 sider i alt)
Oplag: Ukendt
    Leksikonnet er en andenudgave af leksikonnet fra 1858-1863. Andenudgaven har angivet C. J. Fogh, S. Heegaard og J. P. F. Kønigsfeldt som redaktører. Dette leksikons fulde titel er: »Nordisk Conversations-Lexicon, indeholdende Forklaring over vigtige Navne, Gjenstande og Begreber.« Dette er mere kortfattet end det tilsvarende i førsteudgaven, og således et mini-eksempel på, hvordan der synes at være en udvikling over århundrederne mod at gøre tingene mere kortfattede.
    Også O. H. Delbanco, G.E.C. Gad, F. Hegel samt C.C. Lose står som udgivere.
    Dette leksikon er trykt med såkaldt fraktur, altså det, der populært kaldes krøllede bogstaver, i modsætning til vor tids antikva, som denne hjemmeside fx er sat med en version af.
    Der er ingen illustrationer i dette leksikon.

Allers illustrerede Konversationsleksikon

billede Forlag: Carl Allers Etablissement, København
Udgivelsesår: 1892-1899
Omfang: 6 bind à cirka 1150 sider, (omtrent 6900 sider i alt)
Fysisk: 19,5 gange 15 cm, 31 hyldecentimeter, 6,7 kilo
Oplag: Ukendt
    Dette er det tidligste leksikon på museet, der har illustrationer.
    Dette leksikon er trykt med såkaldt fraktur, altså det, der populært kaldes krøllede bogstaver, i modsætning til vor tids antikva, som denne hjemmeside fx er sat med en version af.
    Redigeret af George Lütken hedder det i forordet, at »Nogenlunde konsekvent er den ministerielle Retskrivning af 1889 overholdt; det viste sig nemlig snart, at dette ikke kunde ske helt, da vi endnu befinde os i en Overgangsperiode, hvor denne Retskrivning endnu langt fra er trængt igennem ...«

Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon - En nordisk Encyklopædi

billede Forlag: Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen), Kjøbenhavn
Udgivelsesår: 1893-1911
Omfang: 19 bind
Fysisk: Ukendt
Oplag: Ukendt
    I hvert fald i sammenligning med det samtidige leksikon fra Aller, er dette leksikon i nogen grad bemærkelsesværdigt ved at være sat med antikva, altså det man kunne kalde moderne skrifttyper, som vi kender dem i dag, og altså i modsætning til den ældre fraktur, populært kaldet »krøllede bogstaver«, som Aller satte sit leksikon med.
    Som nutidens Wikipedia igen og igen bærer præg i både sprog, fokus og andet af at være skrevet med amerikansk forlæg, er Salmonsens her erklæret skrevet med tysk forlæg. I forordet lyder det således, at det fra begyndelsen var blevet bestemt, »at der skulde arbejdes med et af de store tyske Konversationsleksika som Grundlag for de fleste Artikler uden for det særlig nordiske Omraade.«
    Det lyder desuden, at redaktionen håber »at skabe en original dansk-norsk Encyklopædi
    Redaktøren var Johan Christian Blangstrup, mens en J. B. Halvorsen angives som »særlig Redaktør for Norge
    Leksikonnet har ikke være Dansk Leksikon Museum fysisk i hænde; derimod har en digitaliseret version ved LFL's Bladfond 2004 har været anvendt.

Salmonsens konversationsleksikon

billede Forlag: J. H. Schultz A/S, København
Udgivelsesår: 1915-1930
Omfang: 26 bind
Fysisk: Ukendt
Oplag: Ukendt
    Dette leksikon er anden udgave af Salmonsen, og som sådan en direkte andenudgave, hvilket også skrives i forordet.
    Ligesom førsteudgaven er andenudgaven her trykt med antikva, som sagt altså det man kunne kalde moderne skrifttyper, som vi kender dem i dag, og altså i modsætning til den ældre fraktur, populært kaldet »krøllede bogstaver«.
    Sidste del af forordet lyder: »Forhaabentlig vil da den ny Udgave finde en endnu større Udbredelse end den foregaaende og saavel i Familiekredsen som i Studereværelset blive den paalidelige Vejleder at ty til for saa objektivt som muligt at faa Svar paa alle Spørgsmaal indenfor den menneskelige Videns Omraade.
    Redaktøren var igen Johan Christian Blangstrup, der denne gang henviste til en endnu større »Mængde Videnskabsmænd og Fagmænd« samt »en Række Specialmedarbejdere« i medarbejderstaben.
    Leksikonnet har ikke være Dansk Leksikon Museum fysisk i hænde; derimod har en digitaliseret version under Projekt Runeberg har været anvendt.

Store Nordiske Konversations Leksikon

billede Forlag: Store Nordiske Konversations Leksikons Forlag
Udgivelsesår: 1916-1924
Omfang: 26 bind à cirka 510 sider, (omtrent 13200 sider i alt)
Fysisk: 21 gange 15 cm, 121 hyldecentimeter, 23,9 kilo
Oplag: Ukendt
    Dette leksikon har undertitlen EN NORDISK EKCYKLOPÆDI. Magister P. A. Rosenberg står som redaktør, mens en E. Ammundsen står som »særlig redaktør for Norge«. Leksikonnet angives da også udgivet i »KØBENHAVN — KRISTIANIA«.
    Der er ikke noget forord til leksikonnet, men på titelbladet står, at det indeholde cirka »5000 Kunstbilag og Illustrationer«.

Illustreret dansk Konversationsleksikon

billede Forlag: Berlingske Forlag, København
Udgivelsesår: 1933-1937
Omfang: 24 bind à cirka 500 sider, (omtrent 12000 sider i alt)
Fysisk: 20 gange 14 cm, 99 hyldecentimeter, 20,3 kilo
Oplag: Ukendt
    Dette leksikon er – som på dette tidpunkt forlængst alle bøger – trykt med antikva, altså det man kunne kalde moderne skrifttyper.
    Udgivet af Berlingske, som det er, lyder det i indledningen, at man jo ikke i den daglige avis har plads til at gengive alt det egentlig nødvendige baggrundsstof. Man udgiver nu dette leksikon for at det for det store publikums behov »skal være en Kilde til fuld og nøjagtig, kortfattet og ligefrem Underretning for enhver, der har det ved Haanden«.
    Videre lyder det, at udgivelsen af dette leksikon »paabegyndes i 200-Aaret for Oprettelsen af Det Berlingske Bogtrykkeri, fra hvilket Berlingske Tidende har sin Herkomst«.

Den nye Salmonsen, A-Å

billede Forlag: J. H. Schultz Forlag
Udgivelsesår: 1949
Omfang: 1 bind
Fysisk: Ukendt
Oplag: Ukendt
    »DEN NYE SALMONSEN er det fjerde afsluttede værk i rækken af de Salmonsen'ske leksika, der begyndte af udkomme i 1893. Dette fjerde leksikon, der er redigeret af en i 1940 oprettet permanent leksikon-redaktion, fortsætter den Salmonsen'ske tradition, hvis særkende er grundighed og pålidelighed, men fremtræder i øvrigt i en helt nu form.
    Redaktionen og forlaget har søgt at imødekomme tidens krav om præcis, kortfattet og dog fyldestgørende redegørelse for tidens viden ved udsendelsen af et stort eetbinds-leksikon, der på et minimum af plads giver et maksimum af oplysning.
«
    Det bemærkes alene i det her citerede, at man i Danmark i 1949 netop (året før, officielt) var overgået til en ny retskrivning uden stort begyndelsesbogstav i navneordene, samt at bolle-å'et ved samme lejlighed var indført.
    Redaktører var der denne gang tre af, Palua Strelitz, Gottlieb Japsen og Mikal Rode.
    Leksikonnet har ikke være Dansk Leksikon Museum fysisk i hænde; derimod har en digitaliseret version under Projekt Runeberg har været anvendt.

Nordisk Konversations Leksikon

billede Forlag: Nordisk Konversations Leksikon, København
Udgivelsesår: 1960-1964, samt to bind supplement, 1966 og 1969
Omfang: 8 bind à cirka 490 sider, (omtrent 3900 sider i alt)
Fysisk: 25 gange 17 cm, 34 hyldecentimeter, 12,9 kilo
Oplag: Ukendt
    Redigeret af Harald W. Møller »under medvirken af talrige fag- og videnskabsmænd«. I forordet lyder det, at »Billedmaterialet er righoldigt, dog afpasset således, at en rimelig balance mellem tekst og illustrationer opnås.«
    To suppleringsbind blev udgivet i hhv. 1966 og 1969.

Hirschsprungs konversationsleksikon

billede Forlag: Forlaget Skrifola
Udgivelsesår: 1967
Omfang: 5 bind à cirka 500 sider, (omtrent 2600 sider i alt)
Fysisk: 24 gange 16 cm, 22 hyldecentimeter, 5,8 kilo
Oplag: Ukendt
    Dette leksikon er en andenudgave af et leksikon udsendt i 1962-1965 af delvis Hirschsprungs Forlag, delvis Forlaget Skrifola. »Nærværende anden udgave rummer i forhold til den første cirka 3000 ajourføringer, foretaget under redaktion af Mikal Rode«. Navnet Mikal Rode genkender man fra radaktionen på Den Ny Salmonsen fra 1949, se ovenfor.
    »Hirschsprungs Konversationsleksikon er redigeret efter princippet »svar ved første opslag«, således at læseren ikke affærdiges med henvisninger«, lyder det i forordet.
    I øvrigt lyder det her i 1967, at »den danske modstand under Besættelsen får her sin første større samlede leksikalske behandling, med udgangspunkt i artiklen Modstandsbevægelsen«.

FOCUS

billede Forlag: Gjellerups Forlas A/S
Udgivelsesår: 1968
Omfang: 1 bind à cirka 1130 sider
Fysisk: 13 gange 18 cm, 5 hyldecentimeter, 1,0 kilo
Oplag: Ukendt
    Dette kendte etbindsleksikon er en andenudgave af en udgivelse fra 1964. Forlægget til disse to danske bøger er fra Sverige, hvor udgivelsesårene er hhv. 1961 og 1964.
    I øvrigt har leksikonnet undertitlen »Gjellerups Ëtbinds Leksikon«. Det er trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense, og bogbinderarbejdet er udført i Carl Nielsens Bogbinderi og Protokolfabrik i Odense.

Lademanns leksikon, 1972-1981

billede Forlag: Lademann Forlagsaktieselskab
Udgivelsesår: 1972-1981
Omfang: 20 bind à cirka 350 sider, (omtrent 7000 sider i alt)
Fysisk: 30 gange 22 cm, 63 hyldecentimeter, 36,4 kilo
Oplag: Ukendt
    Men mærker allerede i forordet en demokratisering i filosofien vedrørende dette leksikon, at det ikke blot skal henvende sig til en boglig elite:
    »Med Lademanns Leksikon har forlaget ønsket at skabe et opslagsværk, der dækker der moderne menneskes behov. Der er lagt vægt på, at teksten er letlæselig, bl.a. ved, at forkortelser og tyngende fremmedord er næsten helt undgået«.
    Senere i forordet lyder det, at »Illustrationerne er, overalt hvor det har været muligt, bragt i farve; der er lagt vægt på, at billedteksterne bringer supplerende oplysninger til opslagsartiklen«.
    Redaktør på leksikonnet var »førstebibliotekar ved Det kgl. Bibliotek cand. mag. Torben W. Langer«.

Lademann

billede Forlag: Lademann Forlagsaktieselskab
Udgivelsesår: 1982-1988
Omfang: 30 bind à cirka 250 sider, (omtrent 7500 sider i alt)
Fysisk: 30 gange 22 cm, 78 hyldecentimeter, 42,6 kilo
Oplag: Ukendt
    Begyndelsen af forordet til leksikonnet lyder: »Lademann er andet og mere end en ny udgave af Lademanns Leksikon. Det er et nyt leksikon, tilpasser til 1980ernes krav, ganske som Lademanns Leksikon var tilpaser til 1970erns krav. Vor vidensmængde vokser med kvadratet på tiden. Det giver sig bl.a. udslag i, at nye personer, nye begreber og nye ord strømmer ind i vor hverdag dag for dag. Hvad der var tilstrækkelig viden for blot få år siden, slår ikke til i dag«.
    Denne begyndelse til forordet signalerer et skifte i forhold til betingelserne for leksikonner. Det gør i et andet aspekt også en senere passage i forordet, der udtrykker et yderligere trin op i demokratiseringen af filosofien bag leksikonner, hvor det nemlig forlyder om »nye og anderledes krav til et moderne leksikon, der ikke tvinger brugerne tilbage til en afdød tid, men følger dem ind i den nye. Dette har været ledetråden for redaktionen af Lademann; ikke at foreskrive benytteren, hvad vi mener, han eller hun har behov for at vide, men at svare på de flest mulige af de spørgsmål, den fremtidige leksikon-bruger kan forudses at ville stille til et leksikon, der betegner sig som 1980ernes leksikon«.
    Redaktør på leksikonnet var »tidligere førstebibliotekar ved Det kgl. Bibliotek cand. mag. Torben W. Langer«.

Gyldendal tobinds leksikon

billede Forlag: Gyldendal, København
Udgivelsesår: 1985
Omfang: 2 bind à cirka 600 sider, (omtrent 1200 sider i alt)
Fysisk: 24 gange 17 cm, 8 hyldecentimeter, 3,09 kilo
Oplag: Ukendt
    Det lyder i forordet, at »Redaktionen er i hovedsagen afsluttet 1.1.1981; men hvor det har været muligt er oplysningerne ajourført og vigtige begivenheder retgistreret indtil trykningen i efteråret 1981; ...«
    Det lyder i forordet desuden, at »Den faste redaktion, der har lagt rammerne og principperne for leksikonnet, er i det væsentlige den sammen som under Jørgen Bangs ledelse udarbejdede Gyldendals Leksikon I-II (1973, 1976) og Gyldendals Tibinds Leksikon (1977-78).«
    Leksikonnet giver »oplysning om et stort antal emner, fordelt på 33648 stikord og illustreret med over 400 billeder, tabeller og kort.«

Lademanns ungdomsleksikon

billede Forlag: Lademann Forlagsaktieselskab
Udgivelsesår: 1986
Omfang: 1 bind à 224 sider
Fysisk: 30 gange 22 cm, 2,5 hyldecentimeter, 1,3 kilo
Oplag: Ukendt
    Vi er vant til, at leksikonner er bygget op som leksikonartikler i alfabetisk rækkefølge, der dækker alt tænkeligt. Ikke alle leksikonner i tidligere tider var sådan strukturerede. Heller ikke dette ungdomsleksikon fra Lademann. I stedet er det inddelt i 22 overordnede emner, f.eks. , »Astronomi«, »Jorden«, »Året og kalenderen«, »Mennesket, syndhed og sygdom«, »Filosofi«, og »Verden lande«.
    »Mere end nogensinde før har de unge i dag behov for viden om den verden, der omgiver dem«, lyder det i forordet.
    Indholdsmæssigt bygger dette leksikon angivelig på det engelske »The Guinness Book of Answers«, som tidligere havde været udkommet både i en svensk og en norsk udgave.
    Den danske udgave her var bearbejdet af cand.mag. Ander Rud.
    I sin fysiske fremtoning var dette ungdomsleksikon i samme størrelse, farve m.v. som det samtidige Lademann«.

Lademanns Multimedia Leksikon '97

billede Forlag: Lademann A/S
Udgivelsesår: 1996
Omfang: 1 CD
Fysisk: 120 gange 1,2 millimeter, 402 megabytes (installations-CD'en)
Oplag: ukendt
    Leksikonnet angives i kolofonen som værende en digital version af Lademanns Store Leksikon, bind 1-30 + supplementer.
    Multimedialt, som dette leksikon er, anføres også, hvor lyd- og videoklip kommer fra, samt f.eks. hvem der har indtalt diverse lyd-elementer.
    Som hovedredaktør angives mag. art. Otto Lyhne. Af mange bidragydere nævnes bl.a. cand. mag. Torben W. Langer, der tidligere var redaktør på Lademanns leksikon.
    Digitaliseringen betød bl.a., at dette leksikon også havde en quiz-funktion, hvor man kunne quizze om opslagsordenes betydning og skrive sig ind på en topscorer-liste på den aktuelle computer.
    Desuden var der internet-adgang med adgang til opdateringer og til w3-links.

Gade lille leksikon

billede Forlag: G.E.C. Gads Forlag
Udgivelsesår: 1999
Omfang: 1 bind à 1298 sider
Fysisk: 19 gange 16 cm, 6 hyldecentimeter, 1,5 kilo
Oplag: Ukendt
    Museets version er 2. udgave fra 1999, hvor 1. udgave var fra 1993.
    Men det egentlige forlæg var de populære Focus, der udkom fra 1962. I indledningen står at læse, at man ved udsigten til endnu en revision af Focus besluttede at starte en helt ny surdej op, bl.a. med en opgradering mht farvebilleder. Hovedredaktør var Anna Garde. Ophavsmanden til den første version af Focus, svenskeren Sven Lidman, angives som bidragyder også til nærværende leksikon.

Gyldendals DVD leksikon

billede Udgivelsesår: 2006
Omfang: 1 DVD
Fysisk: 120 gange 1,2 millimeter, 4,4 gigabytes (installations-DVD'en)
Oplag: Ukendt
    I en omtale af dette leksikon lyder det: »Nyudviklet multimedie-leksikon for hele familien. Leksikonet indeholder alle artiklerne fra Den Store Danske Encyklopædi samt artiklerne fra forlagets øvrige leksikon-baser  i alt mere end 250.000 artikler i tre niveauer. Dertil mere end 10.000 illustrationer og over 1.000 lyd- og filmklip. Desuden avanceret krydsordsleksikon samt en kæmpe quiz med mere end 3.000 spørgsmål. DVD Leksikonet giver 12 måneders adgang til Gyldendals Leksikon Online, som åbner i oktober 2006.«

Wikipedia, 2002-

billede Udgivelsesår: 2002-
Omfang: 265.000 artikler (marts 2021)
Fysisk størrelse: Ukendt
Oplag: Ukendt
    Den dansksprogede version af den ikke-kommercielle internet-encyklopædi Wikipedia begyndte omkring begyndelsen af 2002. »Dette er et projekt hvor vi skriver og bruger et leksikon sammen«, lød det i marts 2002 under .com-domænet. I februar 2003 var man under .org-domænet, og oppe på 1000 artikler. I september 2006 var man oppe på over 50.000 artikler. I marts 2021 var der over 265.000 artikler. Den engelsksprogede Wikipedia, som blev lanceret 15. januar 2001, har til sammenligning over 6 millioner artikler per marts 2021.

lex.dk, 2020-

billede Udgivelsesår: 2020-(2022?)
Omfang: Mere end 150.000 artikler (marts 2021)
Fysisk størrelse: Ukendt
Oplag: Ukendt
    I 2020 lanceredes lex.dk som et stort nationalt projekt om en sammenlægning af opslagsværker som Dansk Biografisk Leksikon, Trap Danmark, Den Store Danske (en ligeledes internet-baseret forløber for lex.dk) samt andre. Stiftende medlemmer var Gyldendal A/S, G.E.C. Gads Fond, Danske Universiteter og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
    lex.dk finansiseres over Finansloven – indtil videre indtil udgangen af 2022. Leksikonnet opdateres løbende, af fagredaktører. I omtalen af sig selv diskuteres udførligt også Wikipedia, der omtales som »et opmuntrende resultat«, og dennes troværdighed.
    I sidste ende pointeres dog fra lex.dk - der redigeres af fagredaktører - at: »På lex.dk er der en entydig anerkendt og autoritativ ansvarlig skribent, der med navns nævnelse står ved sit bidrag og dermed skaber tryghed og vished for kvaliteten af indholdet«.